درخواست ویزای کاری ویا بلوکارد Blue Card از کشور آلمان

درخواست ویزای کاری ویا بلوکارد Blue Card از کشور آلمان

با سلام

متأسفانه، به دلیل تماس‌های پی‌درپی شما عزیزان نسبت به درخواست ویزای کار در کشور آلمان و پیشنهادات مؤسسات سودجو در این زمینه شایسته دانستیم اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار شما عزیزان قرار دهیم:

  1. برخی از مؤسسات در جواب به درخواست ویزای کار شما عزیزان، یک دعوت‌نامه از یک شرکت آلمانی را به شما ارائه می‌دهند که تنها با آن می‌توان از سفارت آلمان درخواست ویزای جستجوی کار به مدت ۶ ماه را اخذ نمود، که بابت این دعوتنامه هزینه هنگفتی را دریافت می‌نمایند. این نکته را درنظر بگیرید که این دعوتنامه و این ویزا به تنهایی کافی نبوده و بایستی برای شما پروسه عقد قراردادکاری به میزان لازم بسته شود وگرنه هر قرارداد کاری با هر مبلغی شما را دچار دردسر می‌نماید.
  2. لذا با توجه به موارد فوق و جهت اطلاع شما عزیزان پروسه این امر در ذیل خدمتتان توضیح داده شده‌است. این نکته را درنظر بگیرید که این مؤسسه این اطلاعات را تنها جهت اطلاع شما عزیزان قرار داده و در این زمینه اقدامی انجام نمی دهد.

در ﭘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری و ﻧﯿﺎز اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ EU ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۲۷ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺳﺎل ۲۰۰۷ ﻣﯿﻼدی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ طرح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﺎ اﯾﺪه‌ای الهام ﮔﺮﻓﺘﻪ از طﺮح ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از ﻧﻤﺎد ﭘﺮﭼﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم Bluecard  ﯾﺎ همان (ﮐﺎرت‌آﺑﯽ) اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ طﯽ آن ﻧﯿﺮوهای ﮐﺎری و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ، ﺑﻐﯿﺮ از ﮐﺸﻮرهای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮﻟﻨﺪ و داﻧﻤﺎرک ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ، مهاجرت‌ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت آﺑﯽ دروازه‌های اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ روی شهروندان کشورهای ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ مهاجرت‌ﮐﺎری ﺑﻪ اروﭘﺎ را دارﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را فراهم آورده‌اﺳﺖ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﯿﺶ‌ﻧﯿﺎزهای اﺣﺮاز ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن را به‌طور رﺳﻤﯽ اﻋﻼم و از اول ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ۲۰۱۲ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ آن ﺿﻤﺎﻧﺖ‌اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ‌ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن، ﻧﯿﺮوهای ﻣﺘﺨﺼﺺ‌ﮐﺎری ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﯾﺰای ﮐﺎری، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ وارد آﻟﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ همراه ﺑﯿﺎورﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ شرایط، ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ هم دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ همه آن‌ها اﺷﺎره ﮐﺎﻣﻞ خواهیم داشت.

شرایط اقدام برای کارت آبی آلمان:

داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک‌دانشگاهی ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮردتأﯾﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻗﺮاردادﮐﺎری ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۴۴۸۰۰ ﯾﻮرو مهم‌ترین ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ اﺣﺮاز ﮐﺎرت‌آﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و نیروهای‌ﮐﺎری ﮐﻪ در فهرست (ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻤﺎن) هستند ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺮاردﮐﺎری ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳۴۹۴۴ ﯾﻮرو هم روی ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﺗﻤﺎﻣﯽ مهندسان در رﺷﺘﻪ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ‌های ﻋﻠﻮم‌طبیعی، رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ در زﻣﺮه‌ی اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ‌ﺧﺎص و ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ‌ای ﮐﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺷﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد درﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای‌ﮐﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮاردادﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ‌ﺷﺪه در ﻗﺮاردادﺷﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ‌