درخواست ویزای کاری ویا بلوکارد Blue Card از کشور آلمان

درخواست ویزای کاری ویا بلوکارد Blue Card از کشور آلمان

با سلام

متأسفانه، به دلیل تماس‌های پی‌درپی شما عزیزان نسبت به درخواست ویزای کار در کشور آلمان و پیشنهادات مؤسسات سودجو در این زمینه شایسته دانستیم اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار شما عزیزان قرار دهیم:

 1. برخی از مؤسسات در جواب به درخواست ویزای کار شما عزیزان، یک دعوت‌نامه از یک شرکت آلمانی را به شما ارائه می‌دهند که تنها با آن می‌توان از سفارت آلمان درخواست ویزای جستجوی کار به مدت ۶ ماه را اخذ نمود، که بابت این دعوتنامه هزینه هنگفتی را دریافت می‌نمایند. این نکته را درنظر بگیرید که این دعوتنامه و این ویزا به تنهایی کافی نبوده و بایستی برای شما پروسه عقد قراردادکاری به میزان لازم بسته شود وگرنه هر قرارداد کاری با هر مبلغی شما را دچار دردسر می‌نماید.
 2. لذا با توجه به موارد فوق و جهت اطلاع شما عزیزان پروسه این امر در ذیل خدمتتان توضیح داده شده‌است. این نکته را درنظر بگیرید که این مؤسسه این اطلاعات را تنها جهت اطلاع شما عزیزان قرار داده و در این زمینه اقدامی انجام نمی دهد.

در ﭘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری و ﻧﯿﺎز اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ EU ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۲۷ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺳﺎل ۲۰۰۷ ﻣﯿﻼدی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ طرح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﺎ اﯾﺪه‌ای الهام ﮔﺮﻓﺘﻪ از طﺮح ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از ﻧﻤﺎد ﭘﺮﭼﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم Bluecard  ﯾﺎ همان (ﮐﺎرت‌آﺑﯽ) اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ طﯽ آن ﻧﯿﺮوهای ﮐﺎری و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ، ﺑﻐﯿﺮ از ﮐﺸﻮرهای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮﻟﻨﺪ و داﻧﻤﺎرک ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ، مهاجرت‌ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت آﺑﯽ دروازه‌های اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ روی شهروندان کشورهای ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ مهاجرت‌ﮐﺎری ﺑﻪ اروﭘﺎ را دارﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را فراهم آورده‌اﺳﺖ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﯿﺶ‌ﻧﯿﺎزهای اﺣﺮاز ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن را به‌طور رﺳﻤﯽ اﻋﻼم و از اول ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ۲۰۱۲ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ آن ﺿﻤﺎﻧﺖ‌اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ‌ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن، ﻧﯿﺮوهای ﻣﺘﺨﺼﺺ‌ﮐﺎری ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﯾﺰای ﮐﺎری، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ وارد آﻟﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ همراه ﺑﯿﺎورﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ شرایط، ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ هم دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ همه آن‌ها اﺷﺎره ﮐﺎﻣﻞ خواهیم داشت.

شرایط اقدام برای کارت آبی آلمان:

داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک‌دانشگاهی ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮردتأﯾﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻗﺮاردادﮐﺎری ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۴۴۸۰۰ ﯾﻮرو مهم‌ترین ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ اﺣﺮاز ﮐﺎرت‌آﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و نیروهای‌ﮐﺎری ﮐﻪ در فهرست (ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻤﺎن) هستند ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺮاردﮐﺎری ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳۴۹۴۴ ﯾﻮرو هم روی ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﺗﻤﺎﻣﯽ مهندسان در رﺷﺘﻪ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ‌های ﻋﻠﻮم‌طبیعی، رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ در زﻣﺮه‌ی اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ‌ﺧﺎص و ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ‌ای ﮐﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺷﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد درﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای‌ﮐﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮاردادﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ‌ﺷﺪه در ﻗﺮاردادﺷﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ‌ﮐﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، ۳۳ ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‌اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن در ﺻﻮرت ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ آﻟﻤﺎن PR ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن اﻗﺪام ﯾﺎ در طول ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن، ﻣﺪرک زﺑﺎن‌آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ B1 اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ۳۳ ماهه ﺑﻪ ۲۱ ﻣﺎه کاهش ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد زودﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮای اطلاعات ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح زﺑﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ سایت موسسه گوته در تهران ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.

سایت مؤسسه گوته در تهران

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ‌ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، وﯾﺰا ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اراﺋﻪ پیشنهادﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ‌دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مزایای دریافت کارت آبی آلمان:

۱- ﮐﺎرت آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﯾﮏ وﯾﺰای ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ‌داﺋﻢ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن آن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن را ﻣﯽ‌دهد. همچنین، ﺷﺮاﯾﻂ مهاجرت ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﺎﺑﻞ‌اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد دارﻧﺪه ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن (همسر، شوهر، فرزﻧﺪ) ﺣﻖ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮد دارﻧﺪه ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاهدداﺷﺖ.

۲- ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرت‌آﺑﯽ تسهیلاتی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪی‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ. اداره ﮐﺎر آﻟﻤﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺴﺖ‌ﺧﺎﻟﯽ در ﻣؤﺳﺴﺎت و ادارات را ﺑﻪ شهروندان آﻟﻤﺎﻧﯽ داده اﻣﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز و ﺑﺪون هماهنگی ﺑﺎ اداره ﮐﺎر آﻟﻤﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

مراحل اقدام جهت دریافت کارت آبی آلمان

مرحله نخست: ارزشیابی مدرک تحصیلی

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و مهم‌ترین ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، اﻗﺪام ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل‌ﺳﺎزی ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌دهد، اداره ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش ﺧﺎرﺟﯿﺎن آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ZAB اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت فرهنگ‌آﻟﻤﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

اداره ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش ﺧﺎرﺟﯿﺎن آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ZAB

اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن‌که اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ، اﺑﺘﺪا بهتر اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﯾﺎ ﻣؤﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺮان در فهرست موردتأیید دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد. ﺑﺮای اطلاع از آن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اطلاعاتی Anabin در لینک سایت که در ذیل آورده شده، مراجعه

ﺑﺎﻧﮏ اطلاعاتی Anabin

و اﺑﺘﺪا ﮔﺰﯾﻨﻪ Suchen ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ که همان جستجو می‌شود را ﮐﻠﯿﮏ نمایید. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺜﻼً “Iran” را اﻧﺘﺤﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﺎم شهر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب می‌ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب شهر ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن، به‌صورت ﺧﻮدﮐﺎر فهرست ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‌ای از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ﻋﺎﻟﯽ آن شهر در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ظاهر ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن داﻧﺸﮕﺎه، ﻣؤﺳﺴﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﺑﻮده‌اﺳﺖ را هم فیلتر وﯾﺎ ﻣﺮﺗﺐ‌ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و تنها ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ + H ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﻣﺪارک‌تحصیلی موردتأیید و ﻗﺎﺑﻞ‌ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد. اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ – H در ﺳﺘﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﯾﻌﻨﯽ متأسفانه ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزشیابی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ هم ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ -/+ H ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ هیچ‌گونه ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق‌اﯾﻤﯿﻞ zab@kmk.org هم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺶ‌هایتان را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از آن‌ها ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﭘﺲ از این‌که ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺗﺎن را اﻧﺠﺎم بدهید، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻓﺮم آﻧﻼﯾﻨﯽ را در که در سایت آنابین آمده (فرم آنلاین) ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮم تنها ﺑﻪ زﺑﺎن‌آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻐﺎت آن از مترجم همزمان گوگل ﯾﺎ اﮔﺮ از ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ همزمان اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ هم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از ارﺳﺎل آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮم، اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ Application Number ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاهدﺷﺪ ﮐﻪ در آن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ‌ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB در آﻟﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

Central Office for Foreign Education-ZAB

PO Box 2240

Bonn 53012

Germany

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ‌ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن، ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺪارک را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌رﺳﻤﯽ و تأییدﺷﺪه ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﯾﺰﻧﻤﺮات، ﺗﺮﺟﻤﻪ‌رﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎفی است.

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ هزینه‌ای را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. هزینه‌ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ۱۰۰ ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ و ۵۰ ﯾﻮرو ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ‌های ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه ﻣﺮﺑﻮط را همراه ﺑﺎ ﻣﺪارک‌ﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ‌ها از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ، ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ۵ ﺗﺎ ۶ هفته‌کاری آﻏﺎز ﻣﯽ‌ﺷﻮد و در نهایت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﻦ ۲ ﺗﺎ ۳ ﻣﺎه طول ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ‌نهایی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ‌ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ اطلاعات ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB (ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ) در که لینک آن در ذیل آورده شده، ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB

مرحله دوم: یافتن کار و دریافت پیشنهاد کاری از سوی کارفرمایی در آلمان

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل‌ﺳﺎزی ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﺮاردادﮐﺎری ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ (ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ) ﻣﯽ‌رﺳﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻟﻤﺎن هستید، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دهید. اﻣﺎ اﮔﺮ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﯾﺎ در اﯾﺮان هستید، راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن

راه نخست:

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ‌هایی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ مهاجرتﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن اطلاعات ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده‌اﺳﺖ، ﺳﺎﯾﺖ Make it in Germany اﺳﺖ ﮐﻪ لینک آن در ذیل ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ Make it in Germany

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را انجام دهید، بهتر اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ فوق که لینک آن در زیر آورده شده، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ Make it in Germany

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮردنیاز هستند هم می‌توانید از لینک زیر دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.

مشاغل موردنیاز در کشور آلمان

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ‌هایﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺻﺖ‌های ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ مراجعه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

فرصت های شغلی در کشور آلمان

راه دوم:

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ هستید ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن هم دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه‌های اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در آﻟﻤﺎن از طریق ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ www.xing.de اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن‌آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺘﺮﺟﻢ همزمانﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

راه سوم:

راه دﯾﮕﺮ اﻗﺪام از طریق ﺳﺎﯾﺖ شرکت‌های ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر اﺳﺖ. فهرست ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔ‌ﺘﺮﯾﻦ و مهم‌ترین شرکت‌های آﻟﻤﺎن در بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری، ﺻﻨﻌﺘﯽ، اداری و ﻏﯿﺮه را ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در سایت ویکی پدیا ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

شرکت‌های آﻟﻤﺎن در بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری، ﺻﻨﻌﺘﯽ، اداری و ﻏﯿﺮه

اﮔﺮ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ‌های مهندسی هستید ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ www.ingenieurkarriere.de ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل کارهای ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﮕﺮدﯾﺪ. همچنین پیشنهاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد از اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در آﻟﻤﺎن در ﺳﺎﯾﺖ DAAD ﻧﯿﺰ بهره ﻻزم را ﺑﺒﺮﯾﺪ.

سایت DAAD

مرحله سوم: اقدام برای کارت آبی آلمان

 ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺗﺎن را ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و پیشنهادﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه را هم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام جهت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ‌رﺳﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﺮان هستید اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دهید. ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در تهران را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق لینک زیر ﻣﺸﺎهده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

سایت سفارت آلمان در تهران

ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در تهران ﻣﻌﻤﻮﻻً ۳ ﻣﺎه طول ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ نهایی و نهایتاً ﮐﺎرت‌آﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﮔﺮ هم در اروﭘﺎ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ هستید، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و از طریق ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ اﻧﺠﺎم دهید و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ پیشنهادﮐﺎری و تأییدیه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺗﺎن، از طریق ﺳﻔﺎرت‌آﻟﻤﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

سطح حقوق و درآمدها در کشور آلمان:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ‌ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه‌ای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯽ‌ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ هستید و همچنین ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ شهر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ‌ﺗﺎن در آﻟﻤﺎن، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﺣﻘﻮق‌ﺗﺎن ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺗﺎن اﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ۴۰,۰۰۰ ﺗﺎ ۵۰,۰۰۰ ﯾﻮرو در ﺳﺎل (درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﻮرات) ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽ‌خواهید ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ Gross دارﯾﺪ و ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از آن را ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ‌دهید و در نهایت ﭼﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ Net ﺧﻮاهیدداﺷﺖ ﺑﻪ لینک (www.parmentier.de/steuer/steuer.htm?wagetax.htm) ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‌ﮔﺮ ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. همچنین ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از لینک (ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website) اطلاعاتی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪهای ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﮐﺸﻮرهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

امیدوارم با دانستن اطلاعات بالا بتوانید در این راه تصمیمی درست و سازنده داشته باشید.

موفق و سربلند باشید

مؤسسه فرهنگی، هنری نیلوفرآبی (لوتوس)

16 دیدگاه

 1. سلام
  با تشکر از صداقت شما واطلاعات دقیقی که بابت درخواست ویزای کاری ویا بلوکارد Blue Card از کشور آلمان داده اید.با توجه به تاریخ این مطلب که ۱۵دسامبر۲۰۱۵ می باشد آیا در حال حاضر همین شرایط برای دریافت ویزای کاری یا بلوکارد آلمان وجود دارد؟

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   به دلیل ورود متقاضیان از طرق نا مناسب، کشور آلمان شرایط تأیید و قبول نیروی کاری را کمی سخت تر کرده است.

   لذا بهترین گزینه برای متقاضیان دو راه می باشد:

   ۱٫ درصورت دارا بودن سن لازم، جهت اخذ یک مدرک دانشگاهی در کشور آلمان اقدام نموده و با داشتن آن مدرک اقدام به کار در کشور آلمان نمایند. در این صورت حداقل حقوق دریافتی به دلیل داشتن یک مدرک از آلمان هم بسیار تفاوت خواهدکرد.

   ۲٫ درصورت توان مالی از طریق اخذ کارت اقامت اروپا از طُرق دیگر مانند تجاری اقدام به اقامت نمایید. که در صورت نیاز مؤسسه این امکان را دارد که درصورت تقاضا، مشاوره این امر را انجام دهد.

   شایان ذکر است جهت انجام پروسه ویزای کاری، داشتن مدرک زبان آلمانی در حد C1 بسیار مهم و تأثیرگذار می باشد که تهیه این مدرک نیاز به صرف زمان حداقل یک سال را به صورت فوق فشرده دارد.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 2. سلام ۱٫ایا کارفرمای المانی من را با داشتن ۶ ماه سابقه کار و مدرک کاردانی از اصفهان قبول میکند. دقیقا چه مدت طول میکشه تا کار ویزا درست شود.
  ۲٫ایا شما در پیدا کردن کار کمک میکنید.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   با این شرایط بعید می دانم که به نتیجه مطلوب برسید.

   درضمن ما برای ویزای کاری اقدامی انجام نمی دهیم.

   اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل تر و دقیق تر را دارید، با تلفن ثابت مؤسسه تماس بگیرید و با اخذ تعیین وقت وقت قبلی تشریف بیارید تا بتوانیم اطلاعات در خور پرونده شما به شما داده بشود و نه یک اطلاعات کلی که جهت تصمیم گیری درست، شما را دچار مشکل می نماید.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 3. با سلام و احترام فراوان
  صداقت شما درمطلب كارت آبي آلمان مثال زدني و بي نظير ميباشد قطعا با چنين درجه حسن نيتي كه داريد و بازاريابي بيشتر فقط موسسه شما در اعزام دانشجو و خدمات ديگر حرف اول را خواهد زد.
  خوشحالم هنوز چنين مردمان صادقي در سرزمينمان هستند.حتما با شما در تماس خواهم بود.

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   از ابراز لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. برای شما دوست عزیز بهترین ها را آرزو می نمایم.

   با تشکر
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 4. خیلی اطلاعات کامل و وافی بود با تشکر از اطلاعات دقیقتون فقط یک سوال من سایت زب رو که نگاه میکردم گفته بود بار اول ۲۰۰ یورو . با تشکر از اطلاعات دقیقتون بازم که در زمانی که خیلی ها کلاهبرداری میکنند شما با صداقت برخورد میکنین

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   ممنون از نگاه زیباتون. مؤسسه ما اطلاعات دقیق تری در این زمینه نداشته که شما را راهنمایی نماید.

   ولی به هرصورت براتون آرزوی موفقیت می کنم.

   مؤسسه نیلوفر آبی (لوتوس)

   پاسخ
   • و یک سوال دیگر من مدارکم حدود یک سال پیش به آلمانی ترجمه شده و به تایید سفارت اتریش رسیده و در حال حاضر از اتریش دارم برای کار در آلمان اقدام میکنم. ایای نیاز هست دوباره مدارکم ترجمه بشه یا همین ترجمه های انجام شده از قبل مورد قبول هستش ؟ با تشکر

    پاسخ
 5. lotus

  سلام

  ممنونم از راهنمایی شما، بررسی شده و درصورت صحت اعمال خواهدشد.

  باتشکر و آرزوی موفقیت
  مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

  پاسخ
 6. سلام با تشکر از راهنمایی هاتون
  من کم مدرکم کاردانی ماشین افزار هست حدود۱۳ سال هم سابقه کار در رشته خودم دارم من میتونم تو آلمان کار پیدا کنم
  ممنون میشم کمکم کنید

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   با مدرک کاردانی پیدا کردن کار بسیار سخت بوده و حتی درصورت پیدا کردن کار، رسیدن به حقوقی که منجر به بلوکارت گردد بسیار سخت و طولانی مدت می باشد.

   درضمن مؤسسه ما برای این مطلب اقدامی انجام نمی دهد.

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 7. ممنون عالی بود

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   ممنون از حُسن نظر شما نسبت به مؤسسه ما

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ
 8. سلام.وقت شما بخیر.از اطلاعات خوب شما تشکر میکنم

  پاسخ
  • lotus

   سلام

   ممنون از حمایت شما و حُسن نظر شما به مؤسسه نیلوفرآبی

   باتشکر و آرزوی موفقیت
   مؤسسه نیلوفرآبی (لوتوس)

   پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *